De komende jaren worden door corporaties 1.000 nieuwe middenhuurwoningen gebouwd en er zullen jaarlijks bijna 300 woningen verhuurd worden aan middeninkomens. Dat staat in de prestatieafspraken tussen gemeente en corporaties die vandaag naar buiten zijn gekomen. Toch ziet D66-raadslid Alexander Hammelburg nog noodzaak voor extra inzet op middenhuur: “Corporaties zetten zich, naast hun kernactiviteiten voor de lagere-inkomensgroepen, ook in voor de middengroepen. Tegelijkertijd reikt de ambitie in ons coalitieakkoord verder dan wat nu in deze prestatieafspraken staat. Daarom zijn er wat ons betreft aanvullende afspraken nodig met institutionele partijen.’’

Prestatieafspraken 

Elke vier jaar worden door de gemeente en de woningcorporaties de doelstellingen en ambities op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en aantallen woningen opnieuw vastgesteld. De zogenaamde prestatieafspraken. Hammelburg: “Ook het aantal woningen dat corporaties aan middeninkomens moet verhuren, is onderdeel van de prestatieafspraken. In de nieuwe afspraken is vastgelegd dat corporaties zo’n 1.000 woningen gaan verkopen en 300 woningen per jaar gaan liberaliseren én de komende vier jaar 1.000 nieuwe middenhuurwoningen gaan bouwen. Dat zijn allemaal woningen voor middeninkomens, bijvoorbeeld voor de leraar en de verpleger. “

Ambities middenhuur waarmaken 

Toch is er wat D66 betreft werk aan de winkel om de ambities van dit stadsbestuur op middenhuur waar te maken. “En institutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen zijn daarbij nodig’’, aldus Hammelburg, “want die kunnen én willen bouwen in onze stad, maar dan hebben ze wel wat hulp nodig vanuit de gemeente.’’ D66 wil daarom dat een aantal voorwaarden die de gemeente stelt voor het bouwen van middenhuur onder de loep wordt genomen, onder andere het grondprijsbeleid en de voorwaarden die de gemeente stelt aan de huurstijging – die nu enkel inflatievolgend mag zijn. Ook het particuliere transformatiekader en de eisen uit het Actieplan Middeldure Huur dienen opnieuw tegen het licht gehouden te worden om de middenhuurimpuls aan te zwengelen.