D66 presenteert concept verkiezingsprogramma

D66 presenteert een ambitieus en realistisch programma voor de grote uitdagingen waar Amsterdam voor staat op het gebied van de woon-, klimaat en kansencrisis. Lijsttrekker Reinier van Dantzig: “We moeten  ambitieus en daadkrachtig vooroplopen in de aanpak van de woningnood door véél te bouwen, de markt te reguleren, en door innovatief en creatief te zijn. We moeten er niet omheen draaien en keihard die klimaatcrisis te lijf gaan, het is letterlijk do or die. En natuurlijk de kansencrisis aanpakken en het Amsterdams onderwijs vernieuwen en versterken. Met dit programma kan dat.”

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Wonen: ambitieus en daadkrachtig   
Het recht op een huis, staat door de woningcrisis onder druk en dat is onacceptabel. D66 gelooft dat iedereen in Amsterdam dezelfde kans moet hebben op een huis. Niet alleen arm of rijk maar juist ook het middensegment, dat is absolute topprioriteit. We gaan bouwen als nooit tevoren, maar moeten ook ingrijpen in de markt om huizen betaalbaar te houden.

Fors meer bouwen voor middeninkomens

 • D66 wil ten minste 9000 woningen per jaar bouwen en we zorgen ervoor dat 50% van de nieuw te bouwen woningen betaalbaar en beschikbaar wordt voor middeninkomens.
 • We gaan de stad beter gebruiken en zorgen dat we nieuwe stadswijken bouwen op het water. Ook gaan we de lucht in rondom grote ov-knooppunten. Om de bouwproductie fors op te schroeven gaan we op basis van gelijkwaardigheid samenwerken als gemeente met woningcorporaties en marktpartijen zoals pensioenfondsen en maken prestatieafspraken over bouwaantallen, betaalbaarheid en duurzaamheid.
 • Er komt een vaste lage grondprijs voor het middensegment in ruil voor langjarig gereguleerde huurprijzen in het middensegment.

Doorstromen, reguleren en transformeren           

 • We zorgen dat er meer huizen vrijkomen door verhuizingen naar beter passende woningen. We willen dit stimuleren, door een hogere verhuispremie, professionele wooncoaches, een publiekscampagne en samenwerking met de regio.
 • Huizen zijn er om in te wonen. We zorgen voor opkoopbescherming van goedkope en middeldure huizen in de hele stad door middel van de woonplicht. Waar mogelijk zorgen we voor een antispeculatiebeding bij de verkoop van woningen.
 • We zorgen dat er in bestaande gebouwen gewoond kan worden door transformatie van kantoren of winkels tot woningen, door panden op te toppen met bijvoorbeeld lichtere houten constructies, wonen boven winkels uitbreiden en intensiveren, en locaties waar (nog) geen permanente woonbestemming op kan tijdelijk voor wonen te bestemmen.

Meer betaalbare huur- en koopwoningen voor starters en gezinnen     

 • D66 wil 1000 middeldure koopwoningen (tot NHG-garantie) en 500 grote middenhuurwoningen van minimaal 75m2 voor gezinnen bouwen per jaar.
 • Makkelijker maken voor starters en huidige huurders om een huis te kopen van corporaties en voorrang bij middenhuur als je een sociale woning achterlaat.
 • We breiden de voorrangsregelingen voor maatschappelijke beroepen fors uit. Zeker voor docenten om zo het lerarentekort te lijf te gaan.

Klimaat: do or die
We zitten in de grootste crisis ooit. Een crisis die zo allesomvattend is dat het aan de basis ligt van alle andere problemen en zorgen in de stad. Dit is de deciding decade. Dit is het moment om nog in te grijpen. Wij kunnen de klimaatcrisis nu nog afwentelen. Het is do or die. D66 heeft de ambitie de doelstelling voor CO2-reductie te verhogen: van 55% naar 60% in 2030. We staan hierbij voor klimaatrechtvaardigheid.

Isoleren

 • Isoleren vermindert ons energieverbruik en levert flinke financiële besparingen op. Er komt een grootstedelijk circulair isolatieprogramma.
 • We werken samen met onderwijsinstellingen om jongeren te laten doorstromen naar een technisch beroep dat bijdraagt aan de verduurzaming van onze stad.
 • We verdubbelen de korting die gegeven kan worden op de leges voor een omgevingsvergunning bij een duurzame verbouwing: van maximaal €25.000 per project naar €50.000 per project.

Geen dak onbenut   

 • D66 wil een GroeneDaken-fonds! De gemeente moet een GroeneDaken-fonds opzetten waarin Amsterdammers een aandeel kunnen kopen. Zij ontvangen hierop jaarlijks een rendement zodat het een aantrekkelijke investering is voor Amsterdammers.
 • De honderd grootste daken van Amsterdam zijn goed voor 15% van het totale potentieel aan Amsterdamse zonne-energie. Met elk van deze honderd bedrijven en instellingen wordt een plan van aanpak gemaakt voor zonne-energie op de daken.
 • We zetten in op ‘geen dak onbenut’: daken worden benut, tenzij gemotiveerd kan worden waarom hiervan af wordt geweken.

Klimaatbestendig & draagvlak        

 • We werken hard aan een groenere stad met meer ruimte voor water. Deze klimaatadaptatie maakt de stad aangenamer en brengt verkoeling in de zomer.
 • Draagvlak voor de klimaatplannen en energietransitie is cruciaal. We betrekken inwoners bij ingrijpende beslissingen in hun leefomgeving en zorgen ervoor dat informatie begrijpelijk, toegankelijk en goed beschikbaar is.
 • Voor elk gebied in de aardgasvrije wijken-aanpak komt er een burgerberaad om mee te kijken en zelf voorstellen te doen op het gebied van communicatie, techniek, spelregels, governance en onderzoek.

Onderwijs: geef alle talenten de kans die ze verdienen       
Onderwijs is voor D66 onverminderd belangrijk. Zowel voor jonge als volwassen Amsterdammers die zichzelf willen ontwikkelen: alle Amsterdammers verdienen het om gezien te worden om wie ze zijn en hun talenten, en de kans te krijgen deze optimaal te ontplooien.

Rijke Schooldag        

 • D66 wil scholen waar je niet alleen leert om iets, maar ook om iemand te worden. Dus veel aandacht voor talentontwikkeling.
 • D66 wil een rijke schooldag voor alle kinderen met onderwijs, buitenschoolse opvang, sport, cultuur, burgerschap en gezonde schoollunches.
 • We bieden meer ruimte voor een brede brugklas. Ook breiden we het aanbod kopklassen uit. Op die manier kunnen leerlingen na groep 8 nog een jaar onderwijs volgen en achterstanden, vooral op het gebied van taal, inhalen.
 • We staan voor een veilig studieklimaat. We strijden tegen discriminatie in het onderwijs en zetten ons in voor betere representatie in zowel het lerarenbestand als lesstof. We breiden de sociaalpsychologische hulp aan alle Amsterdamse jongeren en studenten uit.

Talentontwikkeling

 • Waar je wieg staat, bepaalt je kansen in het leven. D66 wil dat tegengaan. Daarom moeten we ongelijk investeren voor gelijke kansen, waarbij we meer investeren in scholen met grotere leerachterstanden in Zuidoost, Nieuw-West en Noord.
 • We zetten de voorschool voor bredere doelgroepen voort en zorgen voor heldere, proactieve informatievoorziening in de hele stad om het aantal deelnemers te vergroten.
 • Amsterdam loopt voorop met haar mbo-agenda. Daar is D66 trots op. We intensiveren de samenwerking tussen het mbo en het bedrijfsleven, inclusief het MKB, om (snuffel)stages, bezoeken en een buddy-systeem op te zetten, zodat iedereen de kans krijgt om zijn leefwereld en netwerk uit te breiden.
 • We sluiten stage-akkoorden af met grotere werkgevers in de stad. We promoten en waarderen het mbo-onderwijs als hét beroepsonderwijs en laten de termen hoger en lager onderwijs los.

De leerkracht op één

 • We hebben de beste leraren nodig op de meest uitdagende plekken. Het wordt aantrekkelijker voor leraren om op scholen met een onderwijsachterstand aan de slag te gaan, door onder meer betere training en een hogere salaristoelage.
 • Het voorrangsbeleid voor leerkrachten op de woningmarkt wordt uitgebreid en we zorgen voor andere voorzieningen zoals volledige reiskostenvergoeding en voldoende parkeerplekken.
 • De programma’s voor startende leerkrachten en zij-instromers worden uitgebreid, onder andere met een tweejarig ‘leraren-traineeship’. Het initiatief van D66 voor een stadsbrede begeleidingspool voor startende leraren wordt verder uitgebreid.
 • Een carrière als Amsterdamse leerkracht maken wij aantrekkelijker door middelen vrij te maken voor specialisaties en uitwisselingen tussen scholen in verschillende delen van de stad.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma met o.a. hoofdstukken over mobiliteit, kunst en cultuur, economie, financiën, veiligheid, vrijheid, kansengelijkheid & sociaal vangnet, jongeren, zorg en welzijn en sport.

Praat mee over het verkiezingsprogramma
Het afgelopen jaar is er onder leiding van de Permanente Programma Commissie door veel leden ontzettend hard en bevlogen gewerkt om tot een sterk concept verkiezingsprogramma van en voor ons allemaal te komen. Met de stadsgesprekken, de enquête onder leden, input van de kennisgroepen en de stadsdeelafdelingen, de expertsessies en de vele gesprekken met de stad is dit conceptprogramma tot stand gekomen. Het conceptprogramma is op 15 oktober door de Permanente Programmacommissie namens het bestuur van D66 Amsterdam aangeboden aan de leden en lijsttrekker Reinier van Dantzig. Het laatste woord is nu aan de leden van D66 Amsterdam, want zij kunnen tot en met 1 november voorstellen indienen om het programma te wijzigen. Op 21 november wordt het programma besproken en vastgesteld tijdens de Afdelingsvergadering van D66 Amsterdam.

7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor de stad?

Verhoging sociale huur Voor mensen met een laag inkomen gaat de sociale huur omlaag. Huurders met een hoger inkomen krijgen juist te maken met een stapsgewijze verhoging van hun huur, net zo lang tot het huurbedrag 'marktconform' is. Ook kunnen huidige huurders hun sociale huurwoning onder bepaalde voorwaarden kopen, om hen...

Lees meer
02B43485 A132 FC7C 1DC40912CC11DFD8

D66 Amsterdam presenteert woonprogramma 2022-2026!

Sneller Bouwen Lijsttrekker van Dantzig: “Amsterdam is voor leraren, politieagenten en zorgpersoneel te duur geworden. We moeten ons vol inzetten op het middensegment om ook voor hen een plek in Amsterdam te hebben.” Hieronder enkele highlights uit ons programma:  We bouwen tenminste 9000 woningen per jaar zodat we meer koopwoningen bouwen en...

Lees meer
DC4C350C ECB8 0FE6 321418CAC5223A6A

Presentator en D66'er Roy Ristie (68) overleden

Dat meldt onder andere D66-fractievoorzitter Reinier van Dantzig op Twitter. Risties familie bevestigt het nieuws zaterdagochtend. Afgelopen dinsdag werd de oud-politicus in het ziekenhuis opgenomen na een coronabesmetting. Ristie maakte zich hard voor stadsdeel Zuidoost en de Surinaamse gemeenschap in Amsterdam. Zo was hij onder andere onderdeel van het Comité Pa...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

D66’ers hebben gestemd: Definitieve kandidatenlijst GR2022 bekend!

Interne verkiezingen Na zorgvuldige gesprekken heeft de Lijstadviescommissie afgelopen september een advieslijst opgesteld. Vervolgens hebben de kandidaten intern campagne gevoerd bij de leden van D66 Amsterdam. De leden kregen de mogelijkheid om digitaal te stemmen op hun voorkeuren. Voorzitter D66 Amsterdam Attie Wang: ‘‘Vandaag presenteren we de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen...

Lees meer
7B471012 DF00 49FD EC28DED8E9423540

Stemming Volgorde Kandidatenlijst Verkiezingen 2022

Volgens artikel 6.17 van het huishoudelijk reglement kunnen alleen die leden aan de stemming deelnemen die een maand voor de opening van de stemming (25 september 2021) stemgerechtigd waren. Over de kandidaten die zich hebben gemeld voor een niet verkiesbare plaats op een kandidatenlijst wordt apart gestemd. Dit betekent dat je,...

Lees meer
DC9CA555 DCAE EBF8 AC575B074C278C3F

D66 Amsterdam wil stoppen met kostendelersnorm

De gemeente verlaagt de uitkering nu omdat bijstandsgerechtigden minder woonkosten zouden hebben als ze met meer mensen in huis wonen. Hoe meer bewoners van 21 jaar oud, hoe lager de uitkering voor de bijstandsgerechtigde. Dat heet de kostendelersnorm. Tilburg In Tilburg is dat anders. Daar mogen inwoners die in de bijstand zitten een halfjaar samenwonen...

Lees meer
Meer nieuws