Hoge werkdruk en weinig ondersteuning      

Amsterdam heeft een hoog inwoneraantal en een veelomvattende omvangrijke begroting die gecontroleerd wordt door de gemeenteraad. Raadsleden in de gemeente Amsterdam, en in alle andere gemeente, hebben doorgaans naast hun raadswerk een baan om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast hebben ze maar een zeer beperkt aantal fte ondersteuning ter beschikking om uitvoering te geven aan hun raadswerk. Dit maakt het controleren van het stadsbestuur in groeiende mate lastig. De economie en ook de begroting van de gemeente Amsterdam groeit al jaren en de verantwoordelijkheid om de uitvoerende macht te controleren wordt er niet kleiner om. ‘‘De gemeenteraad staat de afgelopen jaren voor een steeds grotere opgave in het controleren van het stadsbestuur. De stad, economie, begroting en de hoeveelheid beleid groeit en de ondersteuning van de gemeenteraad groeit niet mee. Het is voor raadsleden een steeds lastigere opgave om hun controlerende taken goed uit te voeren,’’ aldus de initiatiefnemers.

Meer budget voor ondersteuning

Het college van B&W heeft daarentegen een groot ambtenaren apparaat achter zich staan om gebruik van te maken. De initiatiefnemers zijn van mening dat het verschil in slagkracht van de uitvoerende macht, het college, niet in verhouding staat tot de slagkracht van de controlerende macht, de gemeenteraad. Om de disbalans tussen college en raad recht te trekken stellen de initiatiefnemers voor om het budget voor raadsondersteuning met 50% te verhogen. Ze vragen het presidium uit te zoeken op welke wijze en met welk extra budget (minimaal 50%) het hoogste orgaan het best kan worden versterkt. Denk hierbij ook aan mogelijkheden tot inwinnen dan wel bevorderen van specifieke deskundigheid en het versterken van het budgetrecht. ‘‘Raadsleden hebben een grote verantwoordelijkheid als controlerende macht op het college van B&W. Om dit goed uit te kunnen voeren moet er meer budget beschikbaar komen om hen daarin te ondersteunen. Door dit met 50% te verhogen is er een betere balans tussen de uitvoerende en de controlerende macht. Zo kunnen raadsleden beter hun belangrijke taken uitvoeren en de democratie scherp en fris houden,’’ aldus bovenstaande partijen.